nieuws

exploitatieplanplicht uitgebreid naar kruimellijst ontheffingen

Sinds 1 november 2014 moet de gemeente ook bij planologische kruimelgevallen toetsen of de omgevingsvergunning voorziet in een in art. 6.2.1 Bro aangewezen bouwplan. Het betekent dat dat de gemeente soms ook bij de korte omgevingsvergunningprocedure moet kijken of er een exploitatieplan nodig is en een daarover een besluit moet nemen. Dat is een gevolg van de toevoeging van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van de Wabo aan art. 6.12 lid 2 Wro.
Deze toetsing is er bijgekomen, omdat de lijst met kruimelgevallen zo is uitgebreid dat er ook grote veranderingen op zijn komen te staan (zie art. 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). Dat betreft in de eerste plaats de functieverandering van bestaande gebouwen in de bebouwde kom, in samenhang met bouwactiviteiten die het bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten. Buiten de bebouwde kom mag het alleen voor een logiesfunctie voor werknemers. De eis van maximaal 1500 m2 oppervlakte van het gebouw is vervallen.
Een andere relevante uitbreiding op de lijst is de toevoeging van een tijdelijke ontheffing voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. De criteria voor verlening zijn versoepeld. De eis dat het in een tijdelijke behoefte moet voorzien is geschrapt. De bouw van een kas of een opvangcentrum met een instandhoudingstermijn van 10 jaar valt dus nu ook onder de tijdelijke ontheffing.
Een praktische complicatie is dat aanvragen voor de gevallen op de kruimellijst de korte reguliere procedure van 8 weken (met eventueel verlenging tot 14 weken) doorlopen, maar als een exploitatieplan nodig is, dan doorloopt dat de uitgebreide procedure. Dus als de toets van de aanvraag uitwijst dat een exploitatieplan nodig is, dienen B&W terstond een verlengingsbesluit te nemen om de termijn te kunnen halen.
Er is nog een derde aandachtspunt. In veel gemeenten delegeert de gemeenteraad de vaststelling van het exploitatieplan en het besluit om er geen vast te stellen aan B&W (art. 6.12, derde lid, Wro). Het is zaak om te checken of dat nog de lading dekt. Anders kan alleen de raad bij een kruimelgeval het exploitatieplan vaststellen of het besluit nemen om er van af te zien.
Deze veranderingen op 1 november zijn een gevolg van de in 2013 aangenomen wet tot permanent maken Crisis- en herstelwet (Stb. 2013,144). In die wet zit de aanpassing van artikel 6.12 Wro (art. 2.3 onderdeel E) en de aanpassing van art. 2.12 Wabo voor de tijdelijk ontheffing (art. 2.2.1 onderdeel F). De aanpassingen van het Besluit omgevingsrecht zijn te vinden in het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Bor etc. (Stb. 2014, 333). Het artikel dat ziet op de uitbreiding van artikel 6.12 Wro is in werking getreden per 1 november (Stb. 2014, 358). Ook de aanpassing van de kruimellijst is per die datum inwerking getreden (Stb. 2014, 333, artikel X).