Advies

OMGEVINGSWET
Mijn voornaamste specialisme is het stelsel van de Omgevingswet, waar ik tot 2014 aan gewerkt heb bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en  van 2018 tot 2021 bij het Ministerie van BZK.  In 2017-2018 was ik projectleider voor de implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente Nieuwkoop.
Voor gemeenten maak ik nu verordeningen en andere stukken met het oog op de Omgevingswet. Te noemen zijn:

 • participatieverordening
 • verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
 • nadeelcompensatieverordening
 • legesverordening
 • delegatiebesluit gemeenteraad
 • mandaatbesluit
 • nota grondbeleid en
 • nota bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdragen (13.22 en 13.23 Omgevingswet).

GRONDBELEID
Mijn tweede specialisme is grondbeleid.

Concreet bestaat het productaanbod voor grondbeleid uit:

 • opstellen exploitatieplannen
 • opstellen nota grondbeleid
 • opstellen nota bovenwijks en financiële bijdragen
 • onteigening(procedures)
 • voorkeursrecht(procedures)