Advies

OMGEVINGSWET
Mijn voornaamste specialisme is het stelsel van de Omgevingswet, waar ik tot aan de indiening van het wetsontwerp aan gewerkt heb bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en inmiddels weer parttime aan werk. De Omgevingswet gaat een forse impact hebben op gemeenten, provincies en waterschappen. Wat gaat het betekenen: inhoudelijk, voor de werkprocessen en voor digitalisering? Ik help gemeenten bij het vormgeven van het implementatieproces en adviseer over de instrumenten zoals de omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunningen, grondexploitatie en digitalisering. In 2017-2018 was ik in deeltijd projectleider voor de implementatie van de omgevingswet bij de gemeente Nieuwkoop.
Recente producten zijn impactanalyses van de gevolgen van de Omgevingswet, waarin systematisch is uiteengerafeld wat er gaat veranderen door de wet en de amvb’s. Een andere opdracht voor een gemeente betrof een analyse van de wenselijke tussenproducten op weg naar de Omgevingswet en een analyse van het bestaande beleid en hoe dat gaat worden omgezet naar de instrumenten van de Omgevingswet.

GRONDBELEID
Mijn tweede specialisme is grondbeleid. Veel gemeenten moeten omschakelen bij hun grondbeleid van actieve samenwerking met ontwikkelaars naar organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Dat vergt een zorgvuldige doordenking en afstemming van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten zoals contracten, een exploitatieplan en een bestemmingsplan. Er is al veel mogelijk met de huidige juridische instrumenten.

Ik sta voor maatwerk, kwaliteit en bruikbaarheid.

  • Concreet bestaat het productaanbod voor grondbeleid uit:
  • opstellen exploitatieplannen
  • strategisch grondbeleid
  • opstellen nota grondbeleid
  • mogelijkheden voor uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling
  • onteigening(procedures)
  • voorkeursrecht(procedures)