privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, H.W. van Sandick, handelend namens Van Sandick Advies, tevens contactpersoon voor de verwerking.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Onder verwerken van persoonsgegevens valt onder andere: het verzamelen, raadplagen, opslaan, bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens mogen niet zomaar maar worden verwerkt. Van Sandick Advies verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer er sprake is van de volgende situaties: 1) de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (van opdracht) die u met Van Sandick Advies hebt gesloten, 2) er bestaat een wettelijke verplichting voor Van Sandick Advies om persoonsgegevens te verwerken, 3) Van Sandick Advies heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken, tenzij uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Van Sandick Advies of 4) u heeft uitdrukkelijk toestemming gegevens voor de verwerking van persoonsgegevens.
Van Sandick Advies treedt op als juridisch adviseur of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van zijn dienstverlening verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. Van Sandick Advies zal alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht door de cliënt.
Van Sandick Advies verwerkt persoonsgegevens die cliënten zelf hebben verstrekt in het kader van de dienstverlening. Ook worden persoonsgegevens van derden verwerkt die betrokken zijn of worden bij de dienstverlening aan cliënten. Te denken valt o.a. aan wederpartijen van cliënten, partijen bij een (op te stellen) overeenkomst en contactpersonen van voornoemde partijen. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die verkregen worden uit bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basisregistratie Personen en openbare bronnen (op het internet).

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Van Sandick Advies worden verstrekt. Alle persoonsgegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet, tenzij er sprake is van een onder punt 5 genoemde situatie.
In de communicatie met andere (juridisch) betrokkenen kan het ter uitvoering van de verstrekte opdracht noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens worden gedeeld. Van Sandick Advies zal alleen die persoonsgegevens delen die noodzakelijk zijn in het kader van de verstrekte opdracht.
Wanneer bedrijven uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Van Sandick Advies, dan wordt met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig worden verwerkt door deze partijen. Van Sandick Advies blijft de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van Sandick Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Verplichtingen op grond van de wet kunnen echter meebrengen dat Van Sandick Advies persoonsgegevens voor langere tijd moet bewaren. Persoonsgegevens die Van Sandick Advies in het kader van belastingen heeft verzameld worden gedurende 7 jaren bewaard, volgend op het jaar waarop de administratie ziet. Persoonsgegevens die nodig zijn om producten en/of diensten in te kopen worden gedurende 3 maanden na het beëindigen van de relatie met de desbetreffende partij bewaard. Persoonsgegevens die nodig zijn om een verzoek (om informatie) te kunnen beantwoorden, worden bewaard totdat dit verzoek is behandeld.
Van Sandick Advies heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Van Sandick Advies van uw persoonsgegevens maakt.
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken aan Van Sandick Advies. Daarnaast hebt u steeds het recht om Van Sandick Advies te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van het verstrekken van persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Van Sandick Advies gebruikt persoonsgegevens niet voor doeleinden van direct marketing.
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Van Sandick Advies in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Van Sandick Advies, hetzij per e-mail naar info@vansandickadvies.nl, hetzij per post. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot uitoefening van rechten daadwerkelijk van u afkomstig is wordt u verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. Van Sandick Advies adviseert u om de pasfoto, de Machine Readable Zone, documentnummer en BSN zwart te maken. Op uw verzoek wordt binnen 4 weken na indiening gereageerd.
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Van Sandick Advies evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
Indien u onverhoopt klachten heeft over hoe Van Sandick Advies uw persoonsgegevens verwerkt kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Van Sandick Advies maakt geen gebruik van Cookies op de website.
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatst bijgewerkte versie: oktober 2018