Over ons

portret_vanSandick_webVan Sandick Advies is in juni 2014 opgericht door H.W. van Sandick.

drs. H. W. (Hendrik) van Sandick
Geboren: 3 juni 1960
Gehuwd, twee kinderen

Werkervaring:
Sinds juni 2014 Van Sandick Advies, Omgevingswet & Grondbeleid

opdrachten o.a:

Opstellen verordeningen en stukken voor de Omgevingswet: participatieverordening, verordening commissie ruimtelijke kwaliteit, legesverordening, delegatiebesluit, mandaatbesluit, aanpassing APV, nota grondbeleid

Ministerie van BZK, september 2018 – juni 2022: Omgevingswet: aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, schrijven handreikingen  grondbeleid, kostenverhaal en nadeelcompensatie,
projectleider invoering Omgevingswet gemeente Nieuwkoop (2017-2019)
begeleiding omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) (Nieuwkoop)
project tiny houses en vergroting bosareaal in Nederland (IMI)
opstellen nota grondbeleid (BMC)
begeleiding gemeenteraad voor de Omgevingswet (Dronten)
gevolgen Omgevingswet en juridisch advies project Beter Kenbaar (Kadaster)
informatiehuis Ruimte (Kadaster)
analyse gevolgen Omgevingswet voor bestaand beleid en regels
adviezen Omgevingswet
adviezen kostenverhaal, grondexploitatie, erfpacht en onteigening
geven cursussen voor IBR, Scobe, Berghauser Pont, Clok

2011- 2014
senior beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water, directie Eenvoudig Beter (Omgevingswet).
– meewerken aan de Omgevingswet (hoofdstuk grondexploitatie, omgevingsplan, uitnodigingsplanologie, hoofdstuk financiële bepalingen, vermindering onderzoekslasten);
– aanpassen wettelijke instrumenten grondbeleid: afdeling grondexploitatie Wro, stedelijke herstructurering, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeningswet.

2000-2011
senior beleidsmedewerker Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Ruimte, directie Nationale Ruimtelijke Ordening
opstellen van Grondexploitatiewet, ontwerp ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, reparatie Wet voorkeursrecht gemeenten, onderdelen Crisis- en herstelwet, meewerken aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning), adviseur grondbeleid, opstellen en onderhandelen over pps-contracten.

-2000
projectleider stadsvernieuwing/juridisch beleidsmedewerker RO bij de gemeente Leiden
projectleider diverse bouwlocaties, opstellen structuurvisie, opstellen bestemmingsplannen, juridische procedures bouwplannen, bestemmingsplannen en planschade

-1993
jurist bij VHP/BDG Stedebouwkundigen, Architecten & Ingenieurs te Rotterdam
o.a opstellen stadsvernieuwings- en bestemmingsplannen, vergunningtrajecten energiecentrales

1990-1991
projectmedewerker voor de integrale sanering en ontwikkeling van de Hollandsche IJssel bij de Provincie Zuid-Holland

-1990
jurist (bestemmingsplantoetser) bij de Provincie Zuid-Holland

1989
doctoraal rechten, staatkundige richting, juridisch-bestuurswetenschappelijk, Rijksuniversiteit Leiden

1985
doctoraal bedrijfskunde in de richting organisatie-advies- en ontwikkeling, Erasmus Universiteit Rotterdam

Sinds 2005 cursussen en in-company trainingen over de Omgevingswet, Grondexploitatiewet, onteigening en voorkeursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en  Waterwet .

Lid International Platform of Planning Law (internationale expertgroep, die landen adviseert over juridische planningsvraagstukken)

auteur diverse juridische artikelen